Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση της κενούμενης θέσης του Δ/ντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2013-2014.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 10,11&12 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
2. Τη με αριθμό Φ.2.1/5224/11-08-2011 Απόφαση με θέμα : « Κύρωση αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ της Δ/νσης Δ.Ε Ν. Ηρακλείου».
3. Τη με αριθμό 32/2011 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου, απ΄ όπου προκύπτει ότι έχουν εξαντληθεί οι πίνακες υποψηφίων Δ/ντών Καλλιτεχνικών Σχολείων.
4. Τη με αριθμό Φ.2.1/3251/29-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-07Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, με την οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της η Δ/ντρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. 
5. Οι προϋποθέσεις επιλογής διευθυντών, βάσει των οποίων γίνεται και η επιλογή για την προσωρινή τοποθέτηση, καθορίζονται στο άρθρο 11 του Ν. 3848/2010, ως εξής: «…4. Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με…….. οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα: …γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι:...γγ) Για θέσεις διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά »
Κ α λ ο ύ μ ε

τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκ/σης του Ν. Ηρακλείου και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την 22η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη, για να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής για τη θέση του Διευθυντή στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2013-2014.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την προσωρινή πλήρωση της ανωτέρω προκηρυσσόμενης θέσης, θα ακολουθηθεί η διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 10, 11 και 12 του Ν. 3848/2010.
Στις αιτήσεις θα πρέπει να επισυνάπτονται :

Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται από τη Διεύθυνση που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται το ατομικό του μητρώο (ατομικός υπηρεσιακός φάκελος) καθώς επίσης και
α. Βιογραφικό σημείωμα,

β. Αποδεικτικά των επικαλούμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων. Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
γ. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Οι σχετικές βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα.
δ. Αντίγραφα άλλων σχετικών πτυχίων, που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.

ε. Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν την προσφορά διδακτικού έργου σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, σε σχολές μετεκπαίδευσης & επιμόρφωσης, την άσκηση διευθυντικού έργου ή καθοδηγητικού έργου καθώς και τη συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια, θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.
στ. Οποιοδήποτε στοιχείο, θα βοηθήσει το Συμβούλιο για αξιοκρατική και αντικειμενική κρίση.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι: 
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 
Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄, 9-2-2007). 
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 10 του Ν. 3848/2010, θα αξιολογηθούν, κατά σειρά οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά:
α) στην ίδια σχολική μονάδα,

β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου και

γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητας του Ν. Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8, 3ος όροφος, Γραφείο 5), αφού πρώτα πρωτοκολληθούν στο 4ο όροφο, Γραφείο 3.

Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν.Ηρακλείου, να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπ/κούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY